Verkoopsvoorwaarden


1. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Prijzen

Onze prijzen zijn steeds vrijblijvend. Ze kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht.

3. Leveringen

Bestellingen met een netto factuurwaarde van meer dan 125 euro worden franco geleverd.
Kleinere zendingen worden verhoogd met 8 euro vrachtkosten.
De verzendingen geschieden op risico van de geadresseerde.

4. Klachten

Elke klacht moet, om in behandeling genomen te worden, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld worden.

5. Terugzendingen

Terugzendingen zonder voorafgaande toestemming van de leverancier zijn niet toegestaan.
Terugzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling van de afnemer, worden enkel na akkoord van de leverancier gecrediteerd onder inhouding van 10 % voor gemaakte kosten met een minimum van 25 euro.

6. Betalingen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn al onze facturen betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder korting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Elke eerste bestelling gebeurt onder rembours.
Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest, verhoogd met 2 %.
Bovendien zal de niet-betaalde som van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een vaste schadevergoeding van 20 % met een minimum van 25 euro.

7. Eigendomsrecht

Geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.

8. Geschillen

Ingeval van betwisting is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd.